Зайн сургалт-2016он

1. ЗУДЫН ГАМШГИЙН ҮЕИЙН СЭТГЭЛЗҮЙН АСУУДЛУУД 2016-01-12 энд дарж татаж авна уу?

2. ЗУДЫН ГАМШГИЙН ҮЕИЙН СЭТГЭЛЗҮЙН АСУУДЛУУД 2016-01-19 энд дарж татаж авна уу?

 3. Архины хэрэглээний түвшинг тодорхойлох сорилууд 2016-02-2 энд дарж татаж авна уу?

 4. Архины шалтгаант сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэг 2016-02-2 энд дарж татаж авна уу?

 5. Эрүүл мэндийн зөвлөмж 2016-02-3 энд дарж татаж авна уу?

 6. Эх барихуйн цус алдалтын менежмент2016-02-25 энд дарж татаж авна уу?

 7. ДЭМБ удирдамж 2016-02-25 энд дарж татаж авна уу?

 8. Эхийн ноцтой хүндрэл2016-02-25 энд дарж татаж авна уу?

 9. HX зөвлөмж 2016-02-25 энд дарж татаж авна уу?

 10. Амьсгалын дутмагшлын хэлбэрүүд, яаралтай тусламж 2016-03-9 энд дарж татаж авна уу?

11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд2016-01-12 энд дарж татаж авна уу?

12.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй хэрхэн зөв харилцах нь 2016-03-15 энд дарж татаж авна уу?

 13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ2016-03-15 энд дарж татаж авна уу?

 14. Хүртээмж 2016-03-15 энд дарж татаж авна уу?

 15.Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд 2016-03-15 энд дарж татаж авна уу?

 16. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хандах нийгмийн шинэ чиг хандлага 2016-03-15 энд дарж татаж авна уу?

 17. Төсөл бичих 2016-03-23 энд дарж татаж авна уу?

 18. Үйлдвэрчний эвлэлин онцлог хийсэн ажлуудаас 2016-03-25 энд дарж татаж авна уу?

 19. Хүүхдийн эндэгдэл 2016-02-25 энд дарж татаж авна уу?

  20. echino software заавар 2016-04-29 энд дарж татаж авна уу?

21. Улаанбурхан өвчний хүнд, хүндэрсэн хэлбэрийн үед

цахим зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-05-06 энд дарж татаж авна уу?

22.Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн талаар 98 тоот 2016-05-10 энд дарж татаж авна уу?

23. нярайн шарлалт 2016-05-12 энд дарж татаж авна уу?

24. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

25. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

26. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

27. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

28. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

29. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

30. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-19 энд дарж татаж авна уу?

31. Эмзүйч эм найруулагчид2016-05-24 энд дарж татаж авна уу?

32. Магадлан итгэмжлэл2 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

33. Магадлан итгэмжлэл 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

34. Магадлан итгэмжлэл2 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

35. Магадлан итгэмжлэл2 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

36. Магадлан итгэмжлэл2 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

37. Магадлан итгэмжлэл2 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

38. Магадлан итгэмжлэл2 2016-05-26 энд дарж татаж авна уу?

39. Улаан бурханы талаар авах арга хэмжээ 2016-05-27 энд дарж татаж авна уу?

40. Улаан бурханы талаар авах арга хэмжээ 2016-05-27 энд дарж татаж авна уу?

41. Эх барихын яаралтай тусламж 2016-06-02 энд дарж татаж авна уу?

42. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

43. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

44. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

45. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

46. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

47. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

48. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

49. Магадлан итгэмжлэл3 2016-06-03 энд дарж татаж авна уу?

50. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

51. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

52. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

53. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

54. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

55. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

56. Магадлан итгэмжлэл4 2016-06-07 энд дарж татаж авна уу?

57. Оношийн тухай ойлголт энд дарж татаж авна уу?

58. Эрүүл мэндийн тухай хууль энд дарж татаж авна уу?

59. ЭХ БАРИГЧ НАРЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДАВХИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭ энд дарж татаж авна уу?

Зайн сургалт -2015

 

1.Нярайн түнхний үеийн өндөр эрсдэлтэй асаргаа, сувилгаа             энд дарж татаж авна уу?

2.Түнхний үений хэт авиан оношлогоо, мултралаас

сэргийлэх эмчилгээ                                                                       энд дарж татаж авна уу?

3.АЛСЫН ДУУДЛАГЫН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ                    энд дарж татаж авна уу?

4.АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ЦОЧМОГ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ТАЛААР              энд дарж татаж авна уу?

5.ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ БАЙДАЛ                                         энд дарж татаж авна уу?

6.ЭМС 358 ТООТ                                                                           энд дарж татаж авна уу?

7. DDH-н өндөр эрсдэлтэй хүүхдийн эцэг эхийн

сэтгэлзүйн процесс болон асаргаа сувилгаа                                    энд дарж татаж авна уу?

8.Багажны тусламжтай эмчилгээ шаардлагатай түнхний мултрал үүсэх өндөр эрсдэлтэй хүүхэд болон тэдний гэр бүлийнхэнд зориулсан асаргаа                  энд дарж татаж авна уу?

9. Улаанбурхан өвчнийг ХӨЦМ-өөр эмчлэх                                      энд дарж татаж авна уу?

10. Улаан бурхан өвчний хүндрэлйн үеийн эмчилгээний зарчим       энд дарж татаж авна уу?

11. Харшлын гаралтай риноконъюктивит өвчний шалтгааныг

судалсан судалгааны дүнгээс                                                        энд дарж татаж авна уу?

12. Ургамалын цэцгийн тоссны харшлаас сэргийлэх

өвөрмөц аллергин эмчилгээ                                                         энд дарж татаж авна уу?

13. Ургамлын тоосны харшилаас сэргийлье                                    энд дарж татаж авна уу?

14. Хүүхдэд эрэмбэлэн ангилж яаралтай тусламж үзүүлэх               энд дарж татаж авна уу?

15. Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд

эмнэлгийн мэргэжилтний үүрэг, оролцоо                                      энд дарж татаж авна уу?

16. Эмийн гaж нөлөөний зохицуулалт                                           энд дарж татаж авна уу?

17. Ойрх дорнодын кронавируст халдвар                                      энд дарж татаж авна уу?

18. Тэмбүү өвчний эмнэлзүй оношлогоо, эмчилгээ                         энд дарж татаж авна уу?

19. MERS-CoV-ийн халдварын үед сорьц цуглуулах,

хадгалах, зөөвөрлөхөд мөрдөх биоаюулгүй ажиллагаа                   энд дарж татаж авна уу?

20. Ойрх Дорнодын Амьсгалын Хамшинжийн

Титмэн вирүст халдварын эмнэлзүйн менежмент                           энд дарж татаж авна уу?

21. MERS/CoV-ын халдвар                                                           энд дарж татаж авна уу?

22. MERS Coronavirus                                                                  энд дарж татаж авна уу?

23. БАӨ-ний үеийн фосфор-кальцийн солилцооны алдагдал           энд дарж татаж авна уу?

24. ХҮҮХДИЙН ЗҮРХ ЗОГСОХ                                                        энд дарж татаж авна уу?

25. Сэтгэл гутрал                                                                      энд дарж татаж авна уу?

26. Сэтгэл түгшилт                                                                     энд дарж татаж авна уу?

27. Хоол шим тэжээл                                                                 энд дарж татаж авна уу?

28. Хавдрын сэргээн засах эмчилгээ                                            энд дарж татаж авна уу?

29. Хөхний өмөнгийн мэс засал болон өвөрмөц эмчилгээний

дараах сэргээн засах эмчилгээ                                                     энд дарж татаж авна уу?

30. Хавдрын сэргээн засах тусламж үйлчилгээ                               энд дарж татаж авна уу?

31. Хавдрын сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний

     үнэлгээний хуудас                                                                    энд дарж татаж авна уу?

зайн сургалтын хичээл-2014

1.гамшгийн үеийн сувилахуй энд дарж татаж авна уу?

2.хожуу үеийн хөхний хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээ энд дарж татаж авна уу?

3.амны хөндийн эрүүл мэнд энд дарж татаж авна уу?

4.хүүхдийн шүд цооролтыг зогсоох энд дарж татаж авна уу?

5.том ураг энд дарж татаж авна уу?

6.ЭСЭН МЭНД АМАРЖИХУЙ энд дарж татаж авна уу?

7.ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ энд дарж татаж авна уу?

8.ХАЧИГААР ДАМЖИН ХАЛДВАРЛАХ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ОНОШЛОГОО энд дарж татаж авна уу?

9.ӨСВӨР ҮЕ энд дарж татаж авна уу?

10.ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД энд дарж татаж авна уу?

11.ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙР энд дарж татаж авна уу?

12. ХҮҮХДИЙН ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ СТРАТЕГИ энд дарж татаж авна уу?

13.ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ХИЧЭЭЛ энд дарж татаж авна уу?

14.БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ, СОЁЛ энд дарж татаж авна уу?

15.Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн яаралтай оношилгоо, эмчилгээний зөвлөмж энд дарж татаж авна уу?

16.АМЬЛУУЛАХ ТУСЛАМЖ энд дарж татаж авна уу?

17.Хүүхдийн амьсгал зүрхний сэхээн амьдруулалтын удирдамж энд дарж татаж авна уу?

18.Амьлуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим энд дарж татаж авна уу?

19.Амьлуулах лавшруулсан тусламж энд дарж татаж авна уу?

20.Хүүхдийн зүрх зогсох энд дарж татаж авна уу?

21.Хүүхдийг эрэмбэлэн ангилах тусламж үйлчилгээ энд дарж татаж авна уу?

22.Асцит энд дарж татаж авна уу?

23.Дутуу төрөлт энд дарж татаж авна уу?

24.Харшил энд дарж татаж авна уу?

25.Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвар, нөлөөлж буй хүчин зүйл, цаашид анхаарах асуудал энд дарж татаж авна уу?

26.COPE 2009 сувилагч нарт энд дарж татаж авна уу?

27.ЭБОЛА ВИРУСЫН ТАЛААР энд дарж татаж авна уу?

28.Эбола вируст халдварын тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, халдвараас сэргийлэх арга хэмжээний түр зааварэнд дарж татаж авна уу?

29.ЭБОЛА ВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ТОХИОЛДЛЫН СУДАЛГААНЫ ХУУДАСэнд дарж татаж авна уу?

30.Бага насны хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх талаарх эцэг эх, асран хамгаалагчдын мэдлэг, хандлагын түвшин тогтоох судалгаа энд дарж татаж авна уу?

31.ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ÕÓÂÖÀÑ, ХЭРЭГСЛИЙГ СОНГОХ, ХЭРЭГЛЭХ, УСТГАХэнд дарж татаж авна уу?

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97326

Вэб холбоос

2016-11-07