2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

Мөрийн дугаар  
2016
Төл
    6
1 1.0  
9 ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 3,682,187.1
18 БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН  17,921.5
24 ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 49,500.0
48 ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 388,154.1
80 ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН  59,588.0
90 ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 7,771.8
103 ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН     342,540.0
156 ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 16,556.0
160 НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН 449.9
201 ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН 12,310.0
206 НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 21,456.0
214 ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 160,819.0
223 ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 704,630.9
228 УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 13,679.0
259 БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН 9,921.1
265 ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 48,900.0
280 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 6,500.0
286 ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 1,035.2
287 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН 5,543,919.6
288 23.0 5,543,919.6
289 23.1 2,364,000.0
290 23.2 70,000.0
295 23.7 3,109,919.6

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97313

Вэб холбоос

2016-11-07