2015 оны БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, бүлгийн дүнгээр

                  Ув .   Аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлэг мян.төг
                            II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 4,601,865.2
                               IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 4,601,865.2
                                  Бараа, їйлчилгээний зардал 4,591,200.2
                                     Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 3,295,092.3
                                        Їндсэн цалин 2,948,932.9
                                        Унаа хоолны Хєнгєлєлт 32,518.0
                                        Урамшуулал 313,641.4
                                     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 362,460.1
                                        Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 296,558.2
                                           Тэтгэврийн даатгал 230,656.4
                                           Тэтгэмжийн даатгал 26,360.7
                                           ЇОМШ євчний даатгал 32,950.9
                                           Ажилгїйдлийн даатгал 6,590.2
                                           Эрїїл мэндийн даатгал 65,901.9
                                     Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 933,647.8
                                        Бичиг хэрэг 9,188.6
                                        Гэрэл, цахилгаан 46,199.9
                                        Тїлш, халаалт 349,338.7
                                        Тээвэр, шатахуун 48,059.5
                                        Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 5,385.1
                                        Цэвэр, бохир ус 232,765.1
                                        Дотоод албан томилолт 9,860.6
                                        Ном, хэвлэл 323.9
                                        Эд хогшил худалдан авах 19,223.2
                                           Багаж, техник, хэрэгсэл 7,441.3
                                           Тавилга 1,845.6
                                           Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 1,538.0
                                           Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 8,398.3
                                        Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 28,676.0
                                        Хоол, хїнс 131,446.0
                                        Урсгал засвар 8,000.0
                                           Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 34,970.1
                              Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс 8,579.2
                                         Мэдээлэл технологийн зардал 6,479.2
                                          Тээврийн хэрэгслийн даатгал 2,000.0
                                          Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 100.0
                                 Төлбөр хураамж 1,631.9
                                           Газрын төлбөр 1,270.8
                                           Тээврийн хэрэгслийн татвар 361.1
                                  Татаас ба уpсгал шилжїїлэг 10,665.0
                                     Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 10,665.0
                                        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 10,665.0
                                           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 10,665.0
                               ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР : 4,601,865.2
                                  Эpїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих 2,166,883.9
                                  Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 88,667.6
                                  Тєсвєєс санхїїжих 2,346,313.7
                               БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1
                                  Тєсвийн байгууллага 1
                               АЖИЛЛАГСАД БЇГД 290
                                  Удирдах ажилтан 4
                                  Гїйцэтгэх ажилтан 174
                                  Їйлчлэх ажилтан 112

 

ЗАЙН СУРГАЛТ

 

 

Зочилсон
60
Мэдээллүүд
282
Вэб холбоос
1
Нийтлэлийг үзсэн тоо
97320

Вэб холбоос

2016-11-07